Salvage Dawgs Crew

Season 1 Episode 10: Foursqaure Church

Season 1 Episode 9: Homestead Stables

Season 1 Episode 8: Former First Baptist Church

Season 1 Episode 7: Smith Mountain Lake

Season 1 Episode 6: Ghent Row

Season 1 Episode 5: James House

Season 1 Episode 4: Bent Mountain Mill

Season 1 Episode 3: Robert E Lee Hotel

Season 1 Episode 2: Washington Mills

Season 1 Episode 1: Izard House