Season 2 Episode 2: Northeast Farmhouse

Season 2 Episode 1: Nestlebrooke

Season 1 Episode 13: Stick-Style House

Season 1 Episode 12: American Foursquare

Season 1 Episode 11: Post War Colonial

Season 1 Episode 10: Foursqaure Church

Season 1 Episode 9: Homestead Stables

Season 1 Episode 8: Former First Baptist Church

Season 1 Episode 7: Smith Mountain Lake

Season 1 Episode 6: Ghent Row